دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ۲۱:۲۵
مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی برگزار می کند:
چهاردهمین نشست ایده پردازی و نوآوری در علوم انسانی

موضوع جلسه ی این نشست «درآمدی بر پیشینه نگاری مطالعات سبک زندگی در آثار اندیشمندان مسلمان» می باشد.